چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9606نيروهاي مسلح90قرص - دسموپرسين استات - 60mcg1393/04/1540000
9606نيروهاي مسلحقرص - دسموپرسين استات - 60mcg1392/06/0138000
9606نيروهاي مسلحقرص - دسموپرسين استات - 60mcg1391/12/0119000
9606نيروهاي مسلحقرص - دسموپرسين استات - 60mcg1391/06/0118000
9606نيروهاي مسلحقرص - دسموپرسين استات - 60mcg1391/02/1316000