سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
388نيروهاي مسلحقرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1392/03/05500
388نيروهاي مسلحقرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1392/01/11350
388نيروهاي مسلحقرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1390/10/11300
388نيروهاي مسلحقرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1388/07/1680