يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6659نيروهاي مسلح100قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/05/0115000
6659نيروهاي مسلح100قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/05/0115000
6659نيروهاي مسلح95قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/04/18110000
6659نيروهاي مسلح100قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/04/1816000
6659نيروهاي مسلحقرص - دفراسيروکس - 250mg1391/12/2012500