سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7054نيروهاي مسلح100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/05/017500
7054نيروهاي مسلح95قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/04/1855000
7054نيروهاي مسلح100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/04/188000
7054نيروهاي مسلحقرص - دفراسيروکس - 125mg1391/12/206250