شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8066نيروهاي مسلح90قرص - سيناکالکت - 30mg1393/04/25340000
8066نيروهاي مسلحقرص - سيناکالکت - 30mg1392/12/01340000
8066نيروهاي مسلحقرص - سيناکالکت - 30mg1392/08/01222160