سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
374نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون کامپاند - -1392/04/05550
374نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون کامپاند - -1391/07/10400
374نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون کامپاند - -1390/07/03300
374نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون کامپاند - -1388/07/165691