پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
373نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون استات - 50mg1392/04/057400
373نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون استات - 50mg1391/07/105500
373نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون استات - 50mg1390/07/034600