دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
373نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون استات - 50mg1392/04/057400
373نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون استات - 50mg1391/07/105500
373نيروهاي مسلحقرص - سيپروترون استات - 50mg1390/07/034600