پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
372نيروهاي مسلحقرص - سيپروهپتادين - 4mg1392/04/05240
372نيروهاي مسلحقرص - سيپروهپتادين - 4mg1391/07/15180
372نيروهاي مسلحقرص - سيپروهپتادين - 4mg1390/07/05120