پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
372نيروهاي مسلحقرص - سيپروهپتادين - 4mg1392/04/05240
372نيروهاي مسلحقرص - سيپروهپتادين - 4mg1391/07/15180
372نيروهاي مسلحقرص - سيپروهپتادين - 4mg1390/07/05120