سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
369نيروهاي مسلح90قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1393/04/0190000
369نيروهاي مسلح90قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1393/04/0190000
369نيروهاي مسلحقرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1392/02/014500
369نيروهاي مسلحقرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1389/08/163325