شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
342نيروهاي مسلح70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1393/07/01350
342نيروهاي مسلحقرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1392/03/05250
342نيروهاي مسلحقرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1392/01/11170
342نيروهاي مسلحقرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1390/07/05130