سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
339نيروهاي مسلح70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1393/08/01800
339نيروهاي مسلحقرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1392/03/05600
339نيروهاي مسلحقرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1392/01/11400
339نيروهاي مسلحقرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1391/05/28320
339نيروهاي مسلحقرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1390/07/05250
339نيروهاي مسلحقرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1388/07/16300