دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
358نيروهاي مسلح70قرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1392/05/10285
358نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1390/07/12166
358نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1388/07/161200