سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
358نيروهاي مسلح70قرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1392/05/10285
358نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1390/07/12166
358نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1388/07/161200