چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1444نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/03/054000
1444نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/01/112250
1444نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1388/07/161800