دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1444نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/03/054000
1444نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/01/112250
1444نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1388/07/161800