پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1442نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو دي اي - -1391/12/0923000
1442نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو دي اي - -1391/11/0123000
1442نيروهاي مسلحقرص - کنتراسپتيو دي اي - -1388/07/1621000