يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
354نيروهاي مسلحقرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1392/10/174500
354نيروهاي مسلحقرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1391/05/203000
354نيروهاي مسلحقرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1390/07/122400
354نيروهاي مسلحقرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1388/07/161500