شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
352نيروهاي مسلحقرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1392/05/102700
352نيروهاي مسلحقرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1391/05/201700
352نيروهاي مسلحقرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1390/06/061430
352نيروهاي مسلحقرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1388/07/16780