جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
348نيروهاي مسلح70قرص - کلشي سين - 1mg1393/10/011000
348نيروهاي مسلحقرص - کلشي سين - 1mg1392/04/10750
348نيروهاي مسلحقرص - کلشي سين - 1mg1392/01/11550
348نيروهاي مسلحقرص - کلشي سين - 1mg1390/08/23440