شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
334نيروهاي مسلحقرص - کلوزاپين - 100mg1392/03/052300
334نيروهاي مسلحقرص - کلوزاپين - 100mg1392/01/111700
334نيروهاي مسلحقرص - کلوزاپين - 100mg1391/02/021400
334نيروهاي مسلحقرص - کلوزاپين - 100mg1389/03/101300