دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1743نيروهاي مسلحقرص - کلوزاپين - 25mg1392/03/051000
1743نيروهاي مسلحقرص - کلوزاپين - 25mg1391/07/10700
1743نيروهاي مسلحقرص - کلوزاپين - 25mg1391/04/06500
1743نيروهاي مسلحقرص - کلوزاپين - 25mg1390/06/27440