شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1788نيروهاي مسلح70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1393/10/159500
1788نيروهاي مسلحقرص - کلوپيدوگرل - 75mg1392/03/107800
1788نيروهاي مسلحقرص - کلوپيدوگرل - 75mg1390/06/274900