يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
324نيروهاي مسلحقرص - کلونيدين - 0.2mg1392/03/05250
324نيروهاي مسلحقرص - کلونيدين - 0.2mg1392/01/11170
324نيروهاي مسلحقرص - کلونيدين - 0.2mg1390/07/05130