دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
323نيروهاي مسلح70قرص - کلونازپام - 2ml1393/03/01650
323نيروهاي مسلحقرص - کلونازپام - 2ml1392/05/10400
323نيروهاي مسلحقرص - کلونازپام - 2ml1391/07/12220
323نيروهاي مسلحقرص - کلونازپام - 2ml1390/07/05170
323نيروهاي مسلحقرص - کلونازپام - 2ml1388/07/1690