جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
322نيروهاي مسلحقرص - کلونازپام - 1mg1392/05/05300
322نيروهاي مسلحقرص - کلونازپام - 1mg1391/07/10180
322نيروهاي مسلحقرص - کلونازپام - 1mg1390/07/05120
322نيروهاي مسلحقرص - کلونازپام - 1mg1388/07/1670