سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1439نيروهاي مسلح70قرص - کلوميپرامين - 75mg1393/08/013000
1439نيروهاي مسلح70قرص - کلوميپرامين - 75mg1393/08/013000
1439نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 75mg1392/09/102500
1439نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 75mg1392/03/051350
1439نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 75mg1392/01/111000
1439نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 75mg1390/07/03830