شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1438نيروهاي مسلح70قرص - کلوميپرامين - 50mg1393/11/012000
1438نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 50mg1392/11/231800
1438نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 50mg1392/08/281500
1438نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 50mg1392/03/051200
1438نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 50mg1392/01/11900
1438نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 50mg1391/05/28740
1438نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 50mg1391/03/011100
1438نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 50mg1390/07/03630