يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
321نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 25mg1392/08/28900
321نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 25mg1392/03/05670
321نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 25mg1392/01/11500
321نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 25mg1391/04/04450
321نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 25mg1390/07/05360