پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
320نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 10mg1392/08/28500
320نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 10mg1392/03/05400
320نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 10mg1392/01/11300
320نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 10mg1391/04/04250
320نيروهاي مسلحقرص - کلوميپرامين - 10mg1390/07/05200