دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
319نيروهاي مسلح70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1393/07/012000
319نيروهاي مسلح70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1393/07/012000
319نيروهاي مسلح70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1392/05/101600
319نيروهاي مسلحقرص - کلوميفن سيترات - 50mg1392/01/111200
319نيروهاي مسلحقرص - کلوميفن سيترات - 50mg1391/03/011000
319نيروهاي مسلحقرص - کلوميفن سيترات - 50mg1390/07/05440