جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
312نيروهاي مسلح70قرص - کلوبازام - 10mg1393/08/018750
312نيروهاي مسلحقرص - کلوبازام - 10mg1392/11/061000
312نيروهاي مسلحقرص - کلوبازام - 10mg1392/04/05850
312نيروهاي مسلحقرص - کلوبازام - 10mg1391/07/10520
312نيروهاي مسلحقرص - کلوبازام - 10mg1390/07/05400