شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
312نيروهاي مسلح70قرص - کلوبازام - 10mg1393/08/018750
312نيروهاي مسلحقرص - کلوبازام - 10mg1392/11/061000
312نيروهاي مسلحقرص - کلوبازام - 10mg1392/04/05850
312نيروهاي مسلحقرص - کلوبازام - 10mg1391/07/10520
312نيروهاي مسلحقرص - کلوبازام - 10mg1390/07/05400