سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
308نيروهاي مسلحقرص - کليدينيوم سي - -1392/05/01380
308نيروهاي مسلحقرص - کليدينيوم سي - -1392/01/11200
308نيروهاي مسلحقرص - کليدينيوم سي - -1391/05/28150
308نيروهاي مسلحقرص - کليدينيوم سي - -1390/07/06120