جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
306نيروهاي مسلح70قرص - کلماستين - 1mg1393/11/01720
306نيروهاي مسلحقرص - کلماستين - 1mg1392/11/06600
306نيروهاي مسلحقرص - کلماستين - 1mg1392/03/05470
306نيروهاي مسلحقرص - کلماستين - 1mg1392/01/11350
306نيروهاي مسلحقرص - کلماستين - 1mg1391/05/28310
306نيروهاي مسلحقرص - کلماستين - 1mg1390/07/05250