دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2034نيروهاي مسلح90قرص - کلاريترومايسين - 500mg1393/07/019000
2034نيروهاي مسلحقرص - کلاريترومايسين - 500mg1392/04/057500
2034نيروهاي مسلحقرص - کلاريترومايسين - 500mg1388/07/167000