دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1906نيروهاي مسلحقرص - سيتالوپرام - 40mg1392/04/051900
1906نيروهاي مسلحقرص - سيتالوپرام - 40mg1388/07/161400