شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1906نيروهاي مسلحقرص - سيتالوپرام - 40mg1392/04/051900
1906نيروهاي مسلحقرص - سيتالوپرام - 40mg1388/07/161400