سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1906نيروهاي مسلحقرص - سيتالوپرام - 40mg1392/04/051900
1906نيروهاي مسلحقرص - سيتالوپرام - 40mg1388/07/161400