شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1905نيروهاي مسلحقرص - سيتالوپرام - 20mg1392/03/051350
1905نيروهاي مسلحقرص - سيتالوپرام - 20mg1392/01/111000
1905نيروهاي مسلحقرص - سيتالوپرام - 20mg1388/07/16800