پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
298نيروهاي مسلح70قرص - سيزاپرايد - 10mg1393/11/01720
298نيروهاي مسلحقرص - سيزاپرايد - 10mg1392/03/05600
298نيروهاي مسلحقرص - سيزاپرايد - 10mg1392/01/11450
298نيروهاي مسلحقرص - سيزاپرايد - 10mg1390/07/05350