سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
296نيروهاي مسلح70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1393/11/152200
296نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1392/05/012000
296نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1392/01/111300
296نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1391/07/031200
296نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1390/07/05940
296نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1388/07/16750