پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
295نيروهاي مسلح70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1393/11/151450
295نيروهاي مسلح70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1392/05/101300
295نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1392/03/051200
295نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1392/01/11900
295نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1391/07/03800
295نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1390/07/05660
295نيروهاي مسلحقرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1388/07/16450