سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
293نيروهاي مسلحقرص - سيناريزين - 75mg1392/03/05750
293نيروهاي مسلحقرص - سيناريزين - 75mg1392/01/11500
293نيروهاي مسلحقرص - سيناريزين - 75mg1390/07/05390