يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
292نيروهاي مسلحقرص - سيناريزين - 25mg1392/03/05420
292نيروهاي مسلحقرص - سيناريزين - 25mg1392/01/11280
292نيروهاي مسلحقرص - سيناريزين - 25mg1390/07/05220