دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
292نيروهاي مسلحقرص - سيناريزين - 25mg1392/03/05420
292نيروهاي مسلحقرص - سيناريزين - 25mg1392/01/11280
292نيروهاي مسلحقرص - سيناريزين - 25mg1390/07/05220