سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
290نيروهاي مسلح70قرص - سايمتيدين - 200mg1393/07/01600
290نيروهاي مسلحقرص - سايمتيدين - 200mg1392/11/06500
290نيروهاي مسلحقرص - سايمتيدين - 200mg1392/03/05400
290نيروهاي مسلحقرص - سايمتيدين - 200mg1392/01/11300
290نيروهاي مسلحقرص - سايمتيدين - 200mg1391/03/30250
290نيروهاي مسلحقرص - سايمتيدين - 200mg1390/07/05170