شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
278نيروهاي مسلحقرص - کلرپرومازين - 100mg1392/04/103900
278نيروهاي مسلحقرص - کلرپرومازين - 100mg1391/12/213000
278نيروهاي مسلحقرص - کلرپرومازين - 100mg1390/02/271000