سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
279نيروهاي مسلحقرص - کلرپرومازين - 25mg1392/04/151350
279نيروهاي مسلحقرص - کلرپرومازين - 25mg1391/12/211000
279نيروهاي مسلحقرص - کلرپرومازين - 25mg1390/02/27400