پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
279نيروهاي مسلحقرص - کلرپرومازين - 25mg1392/04/151350
279نيروهاي مسلحقرص - کلرپرومازين - 25mg1391/12/211000
279نيروهاي مسلحقرص - کلرپرومازين - 25mg1390/02/27400