جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
271نيروهاي مسلحقرص - کلروکين - 250mg1392/03/05480
271نيروهاي مسلحقرص - کلروکين - 250mg1392/01/11320
271نيروهاي مسلحقرص - کلروکين - 250mg1390/07/05240